Mokesčio už vaiko išlaikymą nustatymo tvarkos sąrašas

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje

Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos, o kvitą pristatyti auklėtojai dėl tikslios datos atžymėjimo apie įmokėjimą.

Nustatytas vienos dienos vaiko išlaikymas:
–    lopšelio grupėse 1.81 Eur;
–    darželio grupėse 2.07 Eur.

Nustatytas 0.72 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0.29 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas):

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms ir kitoms išlaidoms, reikalingoms ugdymo procesui užtikrinti;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo reikmėms tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 4 valandas.

Mokestis mokamas už kiekvieną lankytą ir be pateisinamos priežasties praleistą dieną.

MOKESTIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ NEMOKAMAS JEIGU:

 1. Šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
 2. Vaikas nelanko įstaigos dėl:

2.1. tėvams (globėjams) suteikiamos LR darbo kodekso 214 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų poilsio dienų per mėnesį;

2.2.  ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;

2.3.  tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

2.4.  prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

2.5.  tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą;

2.6.  mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;

2.7.  vasaros meto (birželio-rugpjūčio mėn.);

2.8.  nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;

2.9.  oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C;

2.10. įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai.

Pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės Taryba 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr.1-1121 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas“. https://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30297825

LENGVATOS

 1. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ugdymo grupėse mažinamas 50% vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. gruodžio 10 d. Nr.1-2184 Dėl tarybos 2014-10-22 sprendimo Nr. 1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo https://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30297825:
 2. Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas vaiko tėvas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  2. Šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 m. arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą/ pažymą iš bendrojo ugdymo mokyklos;
 3. Vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų arba universiteto nuosekliųjų studijų vientisosios pakopos dieninės formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 4. Vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
 5. Vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
 6. Vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.