Priėmimas į įstaigą

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1-2185

Vilnius

 

  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi,
7 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
29 straipsnio 6 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

   2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 1-1596 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

  3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui  kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

             4. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių iki 2015 m. sausio 1 d. patvirtinti prašymo priimti į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes formą.

               5.  Nustatyti, kad  šis sprendimas, išskyrus 4 punktą,  įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                                Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     PATVIRTINTA                                                                                                                       

                                                                                                    Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                              2014 m. gruodžio 10 d.

                                                                                                     sprendimu Nr. 1-2185

                                                                                                                 

                                                                                                                  

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO  ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Vaikų priėmimo į Vilniaus  miesto švietimo  įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo, prašymų priimti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikimo ir tėvų (globėjų) informavimo apie priėmimą tvarką, informacinės sistemos struktūrą, informacinės sistemos tvarkytojo ir informacinės sistemos administratoriaus, naudotojo ir vartotojo  funkcijas ir atsakomybę.

2. Aprašo tikslas – plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, optimizuoti priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarką.

3. Pagrindinės sąvokos:

3.1. informacinė sistema – centralizuota prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinė sistema;

3.2. informacinės sistemos administratorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriaus specialistas, atsakingas už saugią informacinės sistemos konfigūraciją ir veiksnumo palaikymą (toliau – IS administratorius);

3.3. informacinės sistemos tvarkytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus specialistas, atsakingas už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą, tvarkantis įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes, duomenų bazę (toliau – IS tvarkytojas);

3.4. informacinės sistemos naudotojas – švietimo įstaigos vadovas ar darbuotojas, atsakingas už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, lankančių vaikų duomenų bazę, informacijos apie švietimo įstaigą ir joje teikiamas paslaugas pateikimą (toliau – IS naudotojas);

3.5. informacinės sistemos vartotojas – tėvai (globėjai), turintys teisę naudotis informacine sistema Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.vilnius.lt;

3.6. informacijos iš IS duomenų bazės gavėjai –  Savivaldybė institucijos, planuojančios ikimokyklinio švietimo įstaigų tinklo plėtrą ir sprendžiančios kitus ikimokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, taip pat įstaigos, teikiančios ikimokyklinio ugdymo paslaugas,  tėvai (globėjai).

 

 

II. DUOMENŲ BAZĖS PILDYMAS IR STRUKTŪRA

 

4. Informacinės sistemos (toliau – IS) paskirtis – registruoti tėvų (globėjų) prašymus, sudaryti grupes, tvarkyti grupių ir jas lankančių bei pageidaujančių lankyti vaikų duomenis, siekiant viešai ir skaidriai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius, teikti patikimą ir tikslią informaciją Vilniaus gyventojams.

5. IS sandara:

5.1. duomenys apie švietimo įstaigą (toliau – Įstaiga), vykdančią ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas:

5.1.1. Įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas ir kita informacija;

5.1.2. bendras vietų Įstaigoje skaičius, laisvų vietų  grupėse skaičius, darbo laikas ir trukmė;

5.1.3. Įstaigą lankančių vaikų sąrašas;

5. 2. tėvų (globėjų) prašyme priimti vaiką į Įstaigos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupes) nurodyti duomenys: vaiko vardas ir  pavardė, gimimo metai, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

5.3. pageidaujama lankyti Įstaiga ir pageidaujama vaiko priėmimo į Įstaigą data;

5.4. duomenys, kuriais remiantis teikiama pirmenybė priimti vaiką į  Įstaigą;

5.5. prašymo priimti vaiką į Įstaigą (toliau – prašymas) registravimo data;

5.6. kiti pageidaujami poreikiai, nurodyti Aprašo 7.3−8.5 punktuose.

 

III. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

6. Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu arba pateikia Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje. Prašymo forma yra tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

7. Prašyme nurodoma:

7.1.  vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

7.2.  pageidaujama vaiko priėmimo į Įstaigą data (nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.);

7.3. pageidaujama lankyti Įstaiga (pirmenybės tvarka nurodomos ne daugiau kaip penkios alternatyvos);

7.4. duomenys apie pirmenybę skirti vaikui vietą Įstaigoje (pagal Aprašo 18.2.1−18.2.5 punktus);

7.5. kontaktiniai tėvų (globėjų) duomenys (vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

7.6. pageidaujamas pranešimo apie skirtą vietą Įstaigoje būdas:

7.6.1. elektroniniu laišku;

7.6.2. trumpąja žinute (SMS);

7.7. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu;

7.8. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

8.  Pagal tėvų  (globėjų) pageidavimą pasirenkama:

8.1. ugdomoji kalba:

8.1.1. lietuvių;

8.1.2. rusų;

8. l.3. lenkų;

8.1.4. hebrajų;

8.2 specialieji ugdymosi poreikiai (pasirinkti vieną):

8.2.1. dideli;

8.2.2.  labai dideli;

8.3. negalios, sutrikimai (pasirinkti vieną):            

8.3.1.  kompleksinis sutrikimas;

8.3.2. kalbėjimo ir kalbos sutrikimas;

8.3.3.  alergiškų vaikų grupės;

8.4.  specifiniai pageidavimai dėl ugdymo proceso organizavimo (pasirinkti vieną):

8.4.1. Valdorfo metodo grupės;

8.4.2. Marijos Montessori metodo grupės;

8.5. pageidaujama ugdymo trukmė (pasirinkti vieną):

8.5.1. iki 12 valandų trukmės grupė;

         8.5.2. 24 valandų trukmės grupė;

              9. Prašymai priimami ir IS registruojami tik lankyti Įstaigą kalendoriniais metais. Pageidaujančiųjų lankyti Įstaigą kalendoriniais metais prašymų pateikimo datą nustato
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, o pranešimas apie
tai gyventojams paskelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ne vėliau kaip likus 7 kalendorinėms dienoms iki prašymų pateikimo datos. Prašymai priimami iki kalendorinių metų balandžio 30 d.

                      2015 m. sausio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2217 redakcija

 

              10. Prašymai galioja, iki bus suteikta paslauga. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti Įstaigą panaikina ankstesnįjį.

11. Prašymai į laisvas vietas  priimami nuolat.

              12. Prašymai perkelti vaiką iš vienos Įstaigos į kitą (nurodant vieną pageidaujamą Įstaigą) priimami nuolat.

13. Prašymai perkelti į Įstaigas pateikiami Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje arba elektroniniu būdu. Vaiko tėvai (globėjai) gali teikti prašymą pakeisti Įstaigą tik vaikui pradėjus ją lankyti (pasirašius ugdymo sutartį).

14.  Tėvams, abipusiu sutarimu, suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje.

15. Teikiant prašymą elektroniniu būdu:

15.1. užpildoma elektroninė prašymo forma, esanti Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (būtina užpildyti privalomas skiltis). IS automatiškai patikrina prašyme pateiktų duomenų teisingumą. Už duomenų teisingumą atsako tėvai.

15.2. IS automatiškai užregistruoja prašymą, užregistruotam vaikui suteikiamas identifikacinis kodas (kai pateikiami visi teisingi duomenys);

15.3. IS vartotojui elektroniniu paštu arba trumpąja žinute (SMS) (pagal pasirinktą informacijos gavimo būdą) patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti ir nurodomas  užregistruoto vaiko identifikacinis kodas.

16. Teikiant prašymą atvykus į Savivaldybę (Konstitucijos pr. 3):

16.1. IS tvarkytojui būtina pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius Aprašo 8.2 ir 8.3   punktuose nurodytus sutrikimus, jei tokių esama;

16.2. IS tvarkytojas užpildo elektroninę prašymo formą pagal tėvų (globėjų) pateiktus duomenis ir pateikia jiems pasirašyti;

16.3. prašymas registruojamas IS ir suteikiamas unikalus užregistruoto vaiko identifikacinis kodas;

16.4. prašymas saugomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Administracijos dokumentacijos plano reikalavimais;

16.5. tėvams (globėjams) suteikiama teisė Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt patikrinti savo vaiko vietą eilėje.

17. Atsisakyti paslaugos iki sudarant ugdymo sutartį  tėvai (globėjai) gali IS arba atvykę į Interesantų aptarnavimo skyrių. Kai paslaugos atsisakoma sudarius ugdymo sutartį – tėvai (globėjai) turi raštu informuoti įstaigos vadovą dėl Įstaigos nebelankymo.  Vaikas išbraukiamas  iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu. Pradėjus lankyti Įstaigą, prašymą IS panaikina automatiškai (išskyrus VšĮ „Mažasis Trinapolis“ – kai suteikiama paslauga ir vaikui priskiriama vieta minėtoje įstaigoje, prašymas nepanaikinamas, lieka eilėje kitose pasirinktose Įstaigose).

 

 

IV. EILIŲ SUDARYMO TVARKA

 

18. Eilės sudaromos tokia tvarka:

18.1. vaikams, kuriems nebuvo skirta vieta Įstaigoje iki einamųjų metų paskutinės dienos (gruodžio 31 d.) ir  kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigai priskirtoje teritorijoje;

18.2. vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigai priskirtoje teritorijoje (jei vaikas įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės − Įstaiga priskiriama pagal faktinę gyvenamąją vietą), pirmenybę teikiant: 

18.2.1. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

18.2.2. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią Įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja automatiškai, prioritetas taikomas tik toje pačioje Įstaigoje, kurią lanko brolis ar sesuo, neatsižvelgiant į teritorinį principą);

18.2.3. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų, jeigu kitas:

18.2.3.1 yra miręs;

18.2.3.2. teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu (pridedamas skenuotas dokumentas);

18.2.3.3.  teismo pripažintas neveiksniu (pridedamas skenuotas dokumentas);

18.2.4. vienas iš tėvų (globėju) mokosi bendrojo ugdymo  mokyklose Vilniuje.

18.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų ar globėjų turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio.

19. Pirmumo teisę suteikiančios priežastys, nurodytos 18.2.1-18.2.5 punktuose sumuojamos ir yra lygiavertės. Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir sudarant grupes – nuo gegužės 5 iki 15 d. (pagal einamųjų metų balandžio 30 d. duomenis). Pirmenybę (18.2.1–18.2.5 p.) patvirtinantys duomenys tikrinami:

19.1. prašymų priėmimo metu (deklaruota vieta – praėjusio mėnesio paskutinė diena);

19.2. prieš grupių formavimą – nuo gegužės 5 iki 15 d. (pagal einamųjų metų balandžio 30 d. duomenis);

19.3.  po grupių formavimo – nuo spalio 5 iki 15 d. (pagal einamųjų metų rugsėjo 30 d. duomenis)

20. Patikrinus IS duomenis apie pirmenybę skirti vaikui vietą Įstaigoje ir nustačius vienodą pirmenybių skaičių, vieta eilėje skiriama pagal prašymo registracijos datą ir laiką.

21. Vaiko vieta eilėje gali keistis sutikrinus IS duomenis su valstybės registrais pagal Aprašo 18.1−18.2 ir 19 punktus.

22. Atsiradus bent vienai iš Aprašo 18.2.1, 18.2.3–18.2.5 punktuose išvardytų pirmumo teisę suteikiančių aplinkybių, IS vartotojai gali jas nurodyti prie vaiko informacijos (pridedami skenuoti dokumentai), nekeičiant prašymo pateikimo datos, arba atnešti pirmumo teisę suteikiančius dokumentus IS tvarkytojui į Savivaldybę (Konstitucijos pr. 3) iki gegužės 1 d.  ir iki spalio 1 d.

23. Į specialiojo ugdymo įstaigas vaikai priimami pagal gydytojų rekomendacijas ir Aprašo 18.1−18.2 punktuose nurodytą pirmumo teisę, neatsižvelgiant į teritorinį principą.

24. Vaikai, kurie pageidauja lankyti alergiškų vaikų grupę (pagal gydytojo alergologo pažymą (forma 027/a), Valdorfo metodo ar Marijos Montessori metodo grupę, VšĮ „Mažasis Trinapolis“, priimami neatsižvelgiant į teritorinį principą. Vaikams, kurie pageidauja lankyti alergiškų vaikų grupę, sudaromos specialiojo ugdymo eilės.

25. Neatitinkant  Aprašo 18.1–18.2 punktuose nustatytų kriterijų, eilės sudaromos  tokia tvarka:

25.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigai priskirtoje teritorijoje (jei vaikas įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės − Įstaiga priskiriama pagal faktinę gyvenamąją vietą);

25.2. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Įstaigai priskirtoje teritorijoje Vilniaus mieste;

25.3. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus mieste ir laukiantys eilėje dėl perkėlimo į kitą Įstaigą;

25.4. vaikai iš kitų savivaldybių.

26. Vieta eilėje skiriama pagal Aprašo 25 punkte išvardytus prioritetus ir prašymo pateikimo laiką (iš pradžių į eilę įrašomi Aprašo 25.1 punkte nurodyti vaikai pagal prašymų pateikimo laiką, po to – 25.2 nurodyti vaikai pagal prašymų pateikimo laiką ir vėliausiai įrašomi 25.4 nurodyti vaikai pagal prašymų pateikimo laiką). Jei prašymai pateikti vienu metu − abėcėlės tvarka.

27. Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje Įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje Įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų, ir t. t. Jeigu visose prašyme pažymėtose Įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.

28. Vaikai, kuriems Savivaldybės Vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu), tos pačios Įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai, du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais į Įstaigą  priimami be eilės, neatsižvelgiant į teritorinį principą (pridedami skenuoti dokumentai). Prašymai priimami nuolat.

29. Eilėje laukiančių vaikų amžius skaičiuojamas kiekvienais kalendoriniais metais pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2010.

 

V.  GRUPIŲ SUDARYMAS

 

30. Vietų skaičius Įstaigos grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (nuo 1 iki 1,5 metų, nuo 1,5 iki 3 metų, nuo 3 iki 4 metų, nuo 4 iki 5 metų, nuo 5 iki 6 metų, nuo 6 iki 7 metų). Įstaigą lankančių vaikų amžius perskaičiuojamas kiekvienais kalendoriniais metais.

31. Naujos grupės sudaromos nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki birželio 1 d. Atsiradus galimybėms, grupės gali būti formuojamos visus metus.

32. Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą Įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, SMS žinute. Registravusiam prašymą asmeniui prisijungus prie Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt. taip pat galima matyti savo vaiko informaciją.

33. Tėvai  (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą Įstaigą iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, reikiamas gydytojų pažymas ir dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė.

34. Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į Įstaigą iki rugpjūčio 1 d. dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę), apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.

35. Iki rugpjūčio 1 d. nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos Įstaigoje, o prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami, ir esant poreikiui, būtina registruotis iš naujo (išskyrus VšĮ „Mažasis Trinapolis“ – kai vaikui priskiriama vieta minėtoje įstaigoje, prašymas nepanaikinamas, lieka eilėje kitose pasirinktose įstaigose).  

36. vaikai į grupes priimami Įstaigos direktoriaus įsakymu. Įsakymas turi būti pasirašytas per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo.

37. Ugdymo sutartis sudaroma atskiroms ugdymo programoms: ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo. Pasirašomi du vienodą teisinę galią turintys sutarties egzemplioriai – po vieną kiekvienai šaliai.

38. Jeigu Įstaiga neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų, vaikas gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą kitoje ugdymo įstaigoje, teikiančioje šias paslaugas sudarius priešmokyklinio ugdymo sutartį (priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka). Tėvai (globėjai), atsisakę teikiamų priešmokyklinio ugdymo paslaugų kitoje ugdymo įstaigoje ir pageidaujantys gauti šias paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, turi teisę teikti naują prašymą į pageidaujamą įstaigą nustatyta tvarka.

39. Dėl vaiko priėmimo į Įstaigą, sudaroma dvišalė (vieno iš tėvų ar globėjų ir Įstaigos) ugdymo sutartis. Ugdymo sutartis turi būti pasirašyta iki pirmos mokymosi dienos.

40. Ugdymo sutartis registruojama Įstaigos nustatyta tvarka ir pažymima IS.

41. Sudarius ugdymo sutartį, suformuojama vaiko asmens byla. Joje saugoma ir ugdymo sutartis. Vaikui išvykus iš Įstaigos, jo asmens byla lieka šioje Įstaigoje. Gavus kitos Įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, jai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

42. Įstaigos vadovas per 5 darbo dienas raštu informuoja IS naudotoją apie nepranešusius ir nepatvirtinusius vaiko atvykimo tėvus (globėjus). IS naudotojas duomenis pateikia IS tvarkytojui, kuris vaikus išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas IS automatiškai praneša laukiantiesiems eilės tvarka.

43. Į laisvas vietas jau sudarytose grupėse priimama nuolat. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų turi kreiptis į Įstaigą, patvirtinti vaiko atvykimą ir  pateikti Aprašo 33 punkte  nurodytus dokumentus.

 44. Apie išvykusį vaiką Įstaigos direktorius raštu IS naudotojui, atsakingam už duomenų tvarkymą, praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Vaikai, nelankantys Įstaigos daugiau nei mėnesį be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą, prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje) ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu.

              45. Informaciją apie planuojamą priimti vaikų skaičių (nurodant priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką (nėra specifinių pageidavimų 1, Valdorfo metodo grupė 2, Marijos Montessori metodo grupė 3, alergiškų vaikų grupė 4), einamaisiais mokslo metais priimamų vaikų skaičių) ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas pateikia raštu iki einamųjų metų balandžio 1 d.

 

 

VI. INFORMACINĖS SISTEMOS ADMINISTRATORIŲ, VARTOTOJŲ, NAUDOTOJŲ IR TVARKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

46. IS tvarkytojo pareigos ir teisės:

46.1. registruoti prašymus;

46.2. teikti tėvams (globėjams)  informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas;

46.3. pranešti IS vartotojams, informaciją apie bet kokią įtartiną veiklą, kuri neatitinka informacijos apsaugos politikos reikalavimų, bei apie įvairius saugumo incidentus;

46.4. informuoti naudojantis užduočių valdymo elektronine sistema Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Informacinių technologijų skyrių apie bet kokį įsilaužimą į IS ar neteisėtą duomenų pakeitimą, aptiktą virusą ir pan.;

               46.5. atlikti kitus veiksmus, susijusius su Įstaigų komplektavimu ir duomenų bazės tvarkymu;

46.6. reikalauti, kad tėvai (globėjai) ir Įstaigų vadovai ištaisytų klaidas ar papildytų pateiktus duomenis.

46.7. tvarkytojas, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus specialistas, kuriam prieiga suteikiama tik Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui  kreipiantis raštu į E. miesto departamentą pasirašo konfidencialumo deklaraciją ir susipažįsta pasirašytinai su tvarka bei sistemos vartotoju.

47. IS administratoriaus pareigos ir teisės:

47.1. suteikti IS tvarkytojui ir IS naudotojui prisijungimo prie duomenų bazės galimybę pagal nustatytas funkcijas;

47.2. konsultuoti IS tvarkytojus naudojimosi IS  klausimais;

47.3. panaikinti IS tvarkytojui teisę dirbti su duomenų baze, kai IS tvarkytojas atostogauja, vykdomas IS naudotojo veiklos tyrimas, pasibaigia tarnybos (darbo) santykiai ir pan.;

47.4. atsakyti už saugią IS konfigūraciją ir veiksnumo palaikymą.

48. IS naudotojo pareigos ir teisės:

48.1. teikti tėvams (globėjams) informaciją apie Įstaigą (grupių skaičių ir sudėtį, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ir kitas paslaugas);

48.2.  teikti tėvams (globėjams) informaciją apie pagal gyvenamąją vietą priskirtą Įstaigą;

48.3. gauti informaciją apie vaiko priėmimą.

49. Asmenys, susiję su IS duomenų bazės tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Savivaldybės institucijos turi teisę gauti informaciją apie:

50.1. įstaigas, teikiančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugas;

50.2. vaikus, pageidaujančius lankyti grupes (jų skaičių, amžių ir vaikų, kuriems yra teikiama pirmumo teisė, skaičių).

51. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą, turi teisę gauti informaciją apie:

51.1. Įstaigas (grupių skaičių ir sudėtį, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas);

51.2. vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią priėmimo į grupę galimybes;

51.3. apie pagal gyvenamąją vietą priskirtą Įstaigą.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

              52.   Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta komisija nagrinėti gyventojų pasiūlymams, prašymams ir skundams dėl Aprašo nuostatų taikymo.      

53. Sprendimas dėl vaiko priėmimo ar nepriėmimo į Įstaigą  gali būti skundžiamas Savivaldybės administracijos direktoriui ar kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

54. Šis Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ir Įstaigų interneto svetainėse.

 

 

____________________________