VEIKLA

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis.

Darželio steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba , kodas 8864892, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Darželio veiklą kuruoja – Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, kodas 9163147, Konstitucijos per.3 LT – 09601 Vilnius.

Ugdymo forma – dieninė.

Darželis yra Lietuvos Švietimo sistemos pirmoji pakopa. Jis vykdo vaikų ugdymo, priežiūros ir globos funkcijas, puoselėja visas vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines) , lemiančias vaiko asmenybės brandą.

Ugdymo kalba – lietuvių.

Darželis yra juridinis asmuo. Jis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais ir nuostatais.

Darželis yra Vilniaus savivaldybės ikimokyklinio ugdymo institucija, steigiama, reorganizuojama ir likviduojama, vadovaujantis LR įstatymų , Vyriausybės nutarimų ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

Darželis komplektuojamas pagal gyvenamą vietą arba kita steigėjo nustatyta tvarka.

Darželis įregistruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.

Šiuo metu darželyje veikia 12 grupių : 2 lopšelio grupės (1.5 – 3 metų amžiaus) ir 7 darželio grupės (3 – 6 metų amžiaus), 1 mišri grupė (5 – 7 metų amžiaus) ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6 – 7 metų amžiaus).